• ODSZKODOWANIA

Wspieramy w postępowaniach o odszkodowania za szkody na osobie i mieniu.

 • Posiadamy bogate doświadczenie w odszkodowaniach.
 • Bezpłatnie weryfikujemy sprawy odszkodowawcze.
 • Sprawy o odszkodowania prowadzimy na terenie całego kraju!

Kancelaria Adwokacka reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowania, w szczególności za:

 • ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO
 • ODSZKODOWANIA z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY
 • ODSZKODOWANIA ZA SZKODY NA OSOBIE Z OC
 • ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY LEKARSKIE
 • ODSZKODOWANIE Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
 • ZWROT WYWŁASZCZONEJ NIERUCHOMOŚCI
 • ODSZKODOWANIE ZA WYŁASZCZENIE
 • ODSZKOWANIA ZA SŁUPY ENERGETYCZNE,
 • WYNAGRODZENIE ZA SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU
 • ODSZKODOWANIE ZA NIESŁUSZNY ARESZT
 • ODSZKODOWANIE ZA MIENIE

          Możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie i odszkodowanie dotyczy miedzy innymi osób, które ucierpiały z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich, wypadków przy pracy i innych zdarzeń losowych. Mając wątpliwości co do zasadności swoich roszczeń można zgłosić się do Kancelarii ( osobiście, telefonicznie czy też mailowo) w celu przeanalizowania sytuacji oraz wyjaśnienia jakie prawa przysługują poszkodowanemu. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania zarówno w trybie polubownym jak i w postępowaniach sądowych.

 • PRAWO PRZEWOZOWE

          Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z odpowiedzialnością kierowców za wyrządzone szkody, postępowaniami wszczętymi na skutek kontroli ze strony Inspekcji Transportu Drogowego, pomocą w uzyskaniu licencji transportowych, pomocą prawną przy zawieraniu umów transportowych i rozwiązywaniem sporów związanych z realizacją tego typu kontaktów.

 • PRAWO BUDOWLANE

          Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa budowalnego, w szczególności w zakresie: obsługi prawnej procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach, reprezentacji  w postępowaniu administracyjnym we wszystkich instancjach oraz przed sądami administracyjnymi, zaskarżania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, przygotowania opinii prawnych, prowadzenia spraw o odszkodowania za spadek wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, reprezentacji właścicieli nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym w celu zmniejszenia lub uchylenia opłat planistycznych i adiacenckich czy prowadzonych w celu uzyskania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.

 • OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

          Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego. Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną urzędom lub wskazanym wydziałom i jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego różnych szczebli. Współpraca może polegać zarówno na świadczeniu poszczególnych usług lub też na bieżącej i kompleksowej obsłudze prawnej. Kancelaria przywiązując szczególną uwagę do kontaktów z obsługiwanym urzędem, zapewnia obsługę prawną zarówno poprzez osobistą obecność we wskazanym czasie w siedzibie urzędu, jak również udzielanie porad i opinii prawnych w drodze komunikacji elektronicznej (mailowo oraz telefonicznie).