Poniżej przedstawiono katalog zagadnień, w zakresie których Kancelaria świadczy usługi prawne. Podkreślić należy, iż zestawienie to zawiera jedynie przykładowe wyliczenie spraw najczęściej spotykanych w obrocie prawnym. Jednym z priorytetów Kancelarii jest dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań klienta, dlatego też jeżeli nie znaleźli tu Państwo interesującego Was zagadnienia, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

OBSŁUGA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Kancelaria Adwokacka adw. Eweliny Mróz oferuje pełen zakres obsługi prawnej świadczonej na rzecz klientów indywidualnych. Usługi kancelarii są świadczone poprzez: udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, zażaleń i apelacji), sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów, prowadzenie negocjacji, zastępstwo procesowe przed sądami, prokuraturami oraz organami administracji państwowej i samorządowej.

 

 

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

PORADY PRAWNE

REPREZENTACJA PROCESOWA

PRAWO CYWILNE:

PRAWO RODZINNE, w szczególności:

 • sprawy o rozwód,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka,
 • sprawy o alimenty i sprawy o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o przysposobienie,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;

PRAWO RZECZOWE, w szczególności:

 • sprawy o zasiedzenie prawa własności nieruchomości,
 • sprawy o ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy o ochronę prawa własności i posiadania,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
 • sprawy o eksmisję;

PRAWO SPADKOWE, w szczególności:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych
 • sprawy dotyczące testamentów;

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ, w szczególności:

 • sprawy o odszkodowania,
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych,
 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów,
 • polubowna i sądowa windykacja należności od kontrahentów,
 • reprezentowanie przed organami egzekucyjnymi;

PRAWO PRACY, w szczególności:

 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
 • reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą,
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;

PRAWO KARNE, w szczególności:

 • obrona w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym także w sprawach karnych skarbowych,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • sprawy o ułaskawienie,
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego;

PRAWO KARNE WYKONAWCZE, w szczególności:

 • sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o dozór elektroniczny,
 • sprawy o zawieszenie postępowania wykonawczego,
 • sprawy o orzeczenie kary zastępczej,
 • sprawy o rozłożenie grzywny na raty bądź umorzenia zapłaty należności;

PRAWO WYKROCZEŃ, w szczególności:

 • obrona w sprawach o wykroczenia, w tym także wykroczenia skarbowe,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego;

PRAWO ADMINISTRACYJNE, w szczególności:

 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych;
 • zastępstwo i doradztwo w zakresie postępowań z przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

PRAWO GOSPODARCZE, w szczególności:

 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej,
 • polubowna i sądowa windykacja należności,
 • doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej.